InSZicht

Dé oplossing voor handhavingsprofessionals om slim, veilig en volledig digitaal te werken

Bezoek website Plan online demo
alt text

Mobile Productivity Platform

Handhavingsorganisaties begrijpen als geen ander dat datamining dé manier is om de hit ratio in het handhavingsproces te verbeteren.

InSZicht van Maxdoro transformeert gemeenten en overheidsinstellingen naar datamining-organisaties waar het handhavingsproces effectief en efficiënt verloopt en data uniform en digitaal wordt opgebouwd en altijd en overal beschikbaar is via web, tablet en smartphone.

Van signaal tot rechtmatigheids onderzoekrapportage

1/6

Signaal

Een fraudeonderzoek begint met een melding die tevens de aanleiding vormt voor het te verrichten onderzoek. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen een interne en externe melding. Een interne melding kan afkomstig zijn van een inkomensconsulent of in het kader van thematische onderzoeken of geïnitieerde projecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten in het kader van adressen onderzoeken. Een externe melding kan afkomstig zijn van een burger of ketenpartners. Bij ketenpartners kunnen wij onder andere denken aan het UWV, SVB, IND of de Belastingdienst.

Voorbereidend Onderzoek

2/6

Voorbereidend Onderzoek (VO)

Bij ontvangst van de melding wordt deze verrijkt door middel van een (administratief)voorbereidend onderzoek. Bij dit onderzoek worden onder meer de volgende handelingen verricht:

 • Check datum aanvang uitkering c.q. aanvraag en naar welke norm
 • Raadpleging Basis Registratie Personen (BRP)
 • Suwinet (loongegevens, kadaster, KvK, RDW, geregistreerde bankrekeningen)
 • Woningbouwvereniging (huurovereenkomst)
 • Bankgegevens
 • Sprake van eerdere fraudeonderzoeken
 • Internetonderzoek (Social media, marktplaats etc)
 • Alles wat verder relevant kan zijn voor het onderzoek

Na het verrijken van de melding kan de onderzoekswaardigheid worden beoordeeld. Indien het verrijken van de melding voldoende aanknopingspunten biedt voor nader onderzoek, kan het rechtmatigheidsonderzoek worden opgestart.

De verkregen informatie uit het voorbereidend onderzoek kan worden toegevoegd aan InSZicht. Zo kunnen na de BRP en RDW controle respectievelijk de bewoners en voertuigen worden toegevoegd aan het dossier in InSZicht. Ook gegevens van Suwinet (printscreens) en eventuele bankafschriften kunnen worden toegevoegd, waardoor bij aanvang van het onderzoek kan worden gewerkt op basis van een compleet en toegankelijk dossier.

Waarnemingen buurtonderzoek

3/6

Waarnemingen buurtonderzoek

De werkwijze bij het rechtmatigheidsonderzoek is afhankelijk van de uitkomst van het voorbereidend onderzoek en met name de verkregen informatie. Voor welke werkwijze ook wordt gekozen, InSZicht voorziet in efficiency en zorgvuldigheid.

 • Waarnemingen. In geval van waarnemingen kan een waarnemingsjournaal worden gegenereerd. Ook bestaat de mogelijkheid om foto’s toe te voegen. Dit journaal kan als bijlage worden toegevoegd aan het eindrapport en is voorzien van datum, locatie en tijdstip.
 • Vragenlijst buurtonderzoek. Deze vragenlijst is voorzien van vooraf opgestelde (essentiële) vragen en biedt ook de mogelijkheid om zelf vragen toe te voegen. Desgewenst kan deze vragenlijst worden ondertekend door de geïnterviewde. Door de vooraf opgestelde vragen kan snel de essentiële informatie worden verkregen. Dit levert een tijdsbesparing op ten gunste van de doorloopsnelheid van een onderzoek.

Gesprek

4/6

Gesprek

 • Spreekkamergesprek. Bij een spreekkamergesprek wordt het rapport “gespreksverslag” gegenereerd. Dit rapport bevat vooraf opgestelde (essentiële)vragen die gebruikt kunnen worden. Ook bestaat de mogelijkheid om eigen vragen toe te voegen.
 • Voorts en indien van toepassing kan het rapport “Protocol geluidsopnamen” worden gegeneerd. Indien de belanghebbende het gesprek wil opnemen kan door middel van dit rapport de voorwaarden worden vastgelegd voor audio opname van het gesprek.
 • Ziekmeldingsrapport. Indien de belanghebbende zich ziekmeldt of niet verschijnt op het gesprek, kan door middel van dit rapport de ziekmelding worden gecontroleerd en met name of de afwezigheid legitiem is. Dit rapport bevat gerichte vragen omtrent de afwezigheid van belanghebbende en geeft een beeld omtrent de verwijtbaarheid of mate van verwijtbaarheid van het niet verschijnen op de afspraak.
 • Vordering verstrekken gegevens bij derden. Alvorens het gesprek met belanghebbende aan te gaan kan worden gekozen voor het inwinnen van informatie bij derden. Denk hierbij aan informatie bij Nutsbedrijven of eventuele werkgevers. InSZicht bevat het formulier “Vordering verstrekken gegevens”. Met dit formulier kan eenvoudig en snel informatie worden ingewonnen bij derden in het kader van het onderzoek. Dit formulier vermeldt de juiste wettelijke grondslag, die de basis vormt voor het informatieverzoek en kan per e-mail worden verstuurd.

Huisbezoek

5/6

Huisbezoek

InSZicht biedt drie rapporten voor het afleggen van een huisbezoek, te weten; Huisbezoek redelijke grond ex. art. 17 en 53a lid 6 Pw, Huisbezoek ex. art. 53a lid 2 Pw (aanbod) en Huisbezoek in het kader van zorg en dienstverlening.

 • Essentieel hierbij is de toestemmingsverklaring (informed consent). Deze verklaring voorziet in een duidelijke omschrijving van de reden en doel van het huisbezoek in het kader van proportionaliteit en subsidiariteit. Ook kan door middel van deze verklaring aan belanghebbende toestemming worden gevraagd om audio visuele opnamen te maken. Om gevaarzetting tot een minimum te beperken, bevat het rapport ook een standaardvraag met betrekking tot de aanwezigheid van huisdieren. Er kan worden verzocht om de huisdieren te verplaatsen naar een ruimte in de woning die niet zal worden bezocht en het rapport legt de gevolgen vast voor het recht op bijstand indien belanghebbende geen gehoor geeft aan het verzoek
 • Verslag bevindingen huisbezoek. Na de verkregen toestemming om de woning te betreden wordt het rapport “Verslag bevindingen huisbezoek” gegenereerd. Met dit rapport kan systematisch de woning worden doorlopen en kunnen er foto’s (na toestemming) worden gemaakt van de bezochte ruimten. De foto’s worden voorzien van datum en locatie. Ook biedt dit rapport de mogelijkheid om aan te duiden wanneer de belanghebbende onvoldoende medewerking verleent. Belanghebbende wordt dan vervolgens gewezen op de consequenties voor de uitkering en krijgt ter plekke een hersteltermijn.
 • Indien belanghebbende ter plekke aangeeft de uitkering te willen beëindigen, kan het rapport “Beëindiging uitkering op verzoek belanghebbende” worden gegenereerd. Dit rapport kan dan op locatie worden ondertekend door rapporteurs en belanghebbende en per e-mail worden gezonden naar de belanghebbende.

Wizard adviesrapport

6/6

Wizard adviesrapport

Het voorbereidend onderzoek en rechtmatigheidsonderzoek vormen de basis voor het eindrapport. Op basis van de bevindingen wordt er door middel van de “rapportbuilder” automatisch een (eind)rapport gegenereerd, welke is voorzien van de relevante wetsartikelen en bijlagen. Het (eind)rapport bevat de volgende adviesmogelijkheden;

 • Uitkering ongewijzigd voortzetten
 • Uitkering beëindigen, intrekken recht op bijstand en terugvordering
 • Herziening van de uitkering
 • Advies omtrent opleggen boete i.v.m. schending inlichtingenplicht

Meer weten of wilt u een live Demo?

Wij komen graag bij u langs voor een presentatie of een interactieve demo. Bel ons of plan direct een afspraak in onze agenda.

Bel : 033 462 77 07 Plan een online demo

Wat anderen van InSZicht vinden:

Gemeente Tilburg
"Door het gebruik van de InSZicht app zijn onze Sociaal Rechercheurs en Handhavers Fraudebestrijding beter in staat gesprekken en huisbezoeken efficiënt, juridisch juist en sneller af te ronden."
Gemeente Nijmegen
"InSZicht is vooral voor het werk op straat zeer handig! De app is veilig en bespaart ons veel tijd. Verzamelde informatie is direct verwerkt en veilig op de juiste plek opgeslagen. "
Gemeente Apeldoorn
"Een ideaal instrument om huisbezoeken, getuigenverklaringen en waarnemingen op een snelle, gestructureerde en veilige wijze digitaal vast te leggen."
Gemeente Enschede
"De InSZicht applicatie zorgt voor uniformiteit van rapporteren en tijdswinst. Hierdoor kunnen onze consulenten Handhaving efficiënter en effectiever fraudeonderzoeken uitvoeren."

Artikelen

Ook interesse in InSZicht?

Bel ons dan via 033 462 77 07 of gebruik het onderstaande contactformulier om contact met ons op te nemen.

 • Vergeet uw naam niet
 • E-mailadres is verplicht
 • Waarmee kunnen we u helpen?